Revízie elektrického zariadenia strojov

Strojové zariadenie (stroj): montážny celok zostavený z častí strojov alebo zo súčastí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných zariadení, riadiacich spojených na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu. Výraz strojové zariadenie takisto zahŕňa montážny celok strojov (linky) určený na dosiahnutie rovnakého cieľa, usporiadaný a ovládaný tak, aby fungoval ako neoddeliteľný celok Pri revíziách strojov sa rozlišuje o aký stroj alebo strojové zariadenie sa jedná. Sú tri skupiny strojov, pri každej sa vykonávajú revízie inak.

Novovyrobené stroje

Zhodu s technickými požiadavkami podľa nariadenia vlády č. 310/2004 Z.z. má posúdiť výrobca. Výrobca po posúdení zhody označí stroj značkou CE a vydá ES vyhlásenie o zhode. Na novom stroji po inštalovaní a napojení sa musí vykonať prvá OPaOS.

Prevádzkované stroje

Stroje, ktoré sú už v prevádzke dlhší čas a boli vyrobené podľa dnes už neplatných noriem a predpisov, sa môžu prevádzkovať ďalej, do najbližšej rekonštrukcie za podmienky, dodržiavania prísnejšieho prevádzkového režimu. Bezpečnosť týchto strojov sa posudzuje podľa nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na strojoch periodické revízie (OPaOS).

Stroje po oprave a rekonštrukcii

Posudzovanie bezpečnosti týchto strojov sa vykonáva podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.z., podobne ako u nového stroja. Stav bezpečnosti týchto strojov sa preukazuje správou o prvej OPaOS.