Revízie bleskozvodov (LPS)

Blesk pôsobiaci na stavbu môže zapríčiniť poškodenie vlastnej stavby, jej obyvateľov a obsahu, vrátane porúch vnútorných systémov. Škody a poruchy môžu zasiahnuť aj okolie stavby. Rozsah závisí od vlastnosti stavby a charakteru blesku.

Zavedením nového súboru noriem STN EN 62305-1 až 4 bol definovaný aj nový pojem ochrany pred bleskom LPS - systém ochrany pred bleskom: kompletný systém používaný na zníženie hmotnej škody spôsobenej zásahom blesku do stavby (budovy).

  • Vonkajší systém ochrany pred bleskom (bleskozvod): časť LPS, ktorú tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava.
  • Vnútorný systém ochrany pred bleskom: časť LPS, ktorú tvorí ekvipotenciálne pospájanie proti blesku a/alebo elektrická izolácia od vonkajšieho LPS.

Novostavby a novovybudované objekty od roku 2009, keď stratila platnosť norma STN 34 1390, sa pri revízii kontrolujú podľa súboru nových noriem STN 62305.

Bleskozvody na objektoch a stavbách vybudovaných pred zavedením nového súboru noriem (1.11.2006), sa kontrolujú podľa normy STN 34 1390: 1970, iba do doby, pokial na objekte nebude vykonaná rekonštrukcia vyžadujúca zásah do bleskozvodu. Jedná sa napr. o rekonštrukcie striech, rôzne prístavby, nadstavby, zateplenia budovy a pod.