Revízie

Rozsah

Elektrické zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu.

Prečo vykonávať revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky)?

Pretože je to potrebné

Vyžaduje to zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Konkrétne podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a vyhláška č. 398/2013 Z.z.

Základné požiadavky pre vykonávanie revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov stanovujú normy: STN 33 1500: 6/1990, STN 33 1500/Z1: 8/2007, STN 33 2000-6: 10/2007.

Pretože je to výhodné

Vedieť v akom stave mám elektrickú inštaláciu, prípadne bleskozvod stojí určite za to. Mnohí prevádzkovatelia, majitelia elektrických zariadení to zistili, avšak častokrát už neskoro. Zodpovedne vykonaná revízia odhalí nielen závady, či rôzne nedostatky, ale môže tiež zistiť potrebné opatrenia, či úpravy zapojenia pre hospodárnejší chod prevádzky. Uvádzam to preto, lebo počas mojej praxe sa stretávam aj s rôznymi zavádzajúcimi revíznymi správami (vypracovanými "od stola"), na čo v konečnom dôsledku doplatí prevádzkovateľ (majiteľ). Vykonávame revízie na základe zistenia skutkového stravu elektrickej inštalácie, s následnými doporučeniami ako daný stav ďalej prevádzkovať, ohľadom na súčasné platné predpisy a normy. Prevádzkovateľ tak vie v akom stave má elektrické zariadenie a môže sa do budúcnosti zodpovedne rozhodnúť.

Revízie

Účelom revízie (odbornej prehliadky a odbornej skúšky) je kontrola stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického, po ukončení výroba, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky. Revízie sa vykonávajú v rozsahu a v lehotách podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. Druhy OPaOS (revízií): prvá (východisková); opakovaná (periodická); mimoriadna. Každá revízia začína prehliadkou predloženej technickej dokumentácie. Po nej nasleduje prehliadka elektrickej inštalácie. Tu sa zistí či technická dokumentácia zodpovedá skutočnému prevedeniu. Odborná prehliadka sa začína vždy na začiatku elektrickej inštalácie; od hlavného rozvádzača, ďalej sa kontrolujú jednotlivé istiace obvody elektrickej inštalácie, až k ukončeniu obvodov, k spotrebičom, resp. elektrickým predmetom.

Skúšky pri revíziách predstavujú skúšky funkčnosti hlavných vypínačov, ovládačov núdzového vypnutia, napäťových, prúdových chráničov a skúšky a podobne.

Meranie pri revízii sa vykonáva podľa STN 33 2000-6. Meracie prístroje a postupy sa musia zvoliť v súlade s EN 61557.

Pri revíziách sa vykonávajú tieto merania:

  • spojitosť vodičov (ochranných, vodičov ochranného pospájania)
  • izolačný odpor
  • ochrana SELV, PELV, ochrana elektrickým oddelením
  • izolačný odpor podláh a stien
  • samočinné odpojenie napájania
  • doplnková ochrana
  • skúška polarity
  • skúška sledu fáz
  • úbytok napätia

Správa o OPaOS (revízii)

Čo má obsahovať správa o revízii, uvádza vyhl. č. 508/2009 §16, ods.2, STN 33 2000-6, STN 33 1500.

Správa o východiskovej OPaOS.

Po skončení revízie novej inštalácie alebo rozšírenia existujúcej inštalácie sa musí zhotoviť správa o východiskovej OPaOS. Akékoľvek chyby alebo nedostatky zistené počas kontroly, sa musia napraviť predtým, ako je vydaná správa o revízii. Správa o východiskovej OPaOS musí zahŕňať záznam o prehliadkach, záznam o skúšaných obvodoch a o výsledkoch skúšok. Tieto záznamy musia identifikovať každý obvod, vrátane príslušného spínacieho prístroja (prístrojov) a musia uvádzať výsledky príslušných skúšok a meraní. V správe o východiskovej OPaOS elektrickej inštalácie, by sa malo uvádzať odporúčanie o časovom intervale do vykonania prvej periodickej revízie.

Správa o periodickej OPaOS.

Odporúča sa, aby sa z každej periodickej revízie existujúcej inštalácie vypracovala správa. Musí sa zaznamenať rozsah a výsledky periodickej revízie inštalácie alebo akejkoľvek jej časti. Musí zahŕňať podrobnosti o tých častiach inštalácie, ktorých sa týka správa a obmedzenia revízie, spolu so záznamom o prehliadke, vrátane nezrovnalostí a výsledkami skúšok. Správa o periodickej OPaOS môže obsahovať odporúčania na opravu a vylepšenia, ako je napr. modernizácia elektrickej inštalácie, aby vyhovovala normám platným v súčasnosti.