Revízie elektrickej inštalácie

V rodinných domoch, v bytových domoch, obytných a administratívnych budovách, v priemyselných prevádzkach, v zdravotníckych zariadeniach. Pojem elektrická inštalácia zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a použitie elektrickej energie. Elektrické zariadenie: akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, prenos, akumulovanie, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje príslušenstvo pre elektrické rozvody, spotrebiče.

Revízia elektrickej inštalácie začína prívodným vedením do objektu, vrátane jeho istenia. Revízia pokračuje elektromerovým rozvádzačom, ďalej hlavným rozvádzačom, všetkými podružnými rozvádzačmi, rozvodnicami a následne sa kontrolujú všetky vývody z týchto rozvádzačov, druh vedenia, spôsob uloženia, ukončenie, resp. zapojenie do spotrebičov, svietidiel, zásuviek, či iných elektrických predmetov.