Revízie prípojkových skríň, rozvádzačov, rozvodníc

Rozvádzače sú najdôležitejšou súčasťou elektrickej inštalácie. V rozvádzačoch začína každá revízia elektrickej inštalácie. Pod pojmom rozvádzač, rozumieme rôzne prevedenia (prípojkové skrine, rozvodnice, priemyselné rozvádzače, staveniskové rozvádzače a pod.).

Pre nízkonapäťové rozvádzače platí súbor noriem STN EN 61439:

  • STN EN 61439-1: Všeobecné pravidlá
  • STN EN 61439-2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
  • STN EN 61439-3: Rozvádzače určené na obsluhu laikmi
  • STN EN 61439-4: Staveniskové rozvádzače
  • STN EN 61439-5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach
  • STN EN 61439-6: Kryté prípojnicové rozvody

Definícia rozvádzača: kombinácia jedného alebo niekoľkých nízkonapäťových spínacích prístrojov spolu s pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, ochranným, regulačným zariadením atď., vrátane všetkých vnútorných elektrických a mechanických spojov a konštrukčných častí.

Prehliadka rozvádzača: predchádza súboru skúšobných a meracích výkonov, ktoré sa vykonávajú pri revízii. Pri prehliadke sa zisťuje: označenie rozvádzača, výrobný štítok, protokoly, vyhlásenie o zhode, ďalej stav výzbroje rozvádzača, ako označenie istiacich a iných prvkov, označenie prívodu, vývodov (smer zapojenia), stav ochranného obvodu rozvádzača, použité prierezy vodičov, farebné značenie, vyhotovenia spojov, výber a nastavenie ochranných prvkov, stupeň ochrany IP, uzemnenie, prístupnosť a podobne.

Meracie úkony, skúšky: Meria sa spojitosť spojov vodičov, izolačný odpor, prechodový odpor, meranie obvodov SELV, PELV, meranie impedancie poruchovej slučky, kontrola sledu fáz, prípadne ďalšie merania.