• Hlavný rozvádzač v rodinnom dome
  • Istenia v hlavnom rozvádzači
  • Rozdelenie sústavy v hlavnom rozvádzači
  • Inteligentná elektrická inštalácia v rodinnom dome
  • Napojenie vývodov na výstupné radové svorky
  • Zberač aktívneho bleskozvodu

Každej revíznej správe musí predchádzať revízia.

Revíznu správu (správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške - OPaOS) vyhotovím až po vykonaní revízie (prehliadka dokumentácie, prehliadka elektrickej inštalácie, merania, skúšky).

Prehliadka

Revízii musí predchádzať prehliadka dokumentácie a elektrickej inštalácie.

Meranie, skúšanie

Po prehliadke nasleduje meranie a skúšanie elektrickej inštalácie: postupne od zdroja k spotrebičom.

Správa o OPaOS

Na základe poznatkov z predchádzajúcich úkonov môže byť vypracovaná správa o OPaOS (revízna správa).